Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

https://www.scribd.com/document/470578162/185944Kindie-Ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BA%A7m-non-chuyen-nghi%E1%BB%87p

Kindie là hệ thống phần mềm hỗ trợ trực tuyến công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối giữa ban giám hiệu – giáo viên – phụ huynh trên điện thoại, đồng thời là mạng